Veiligheid

Veiligheidsregels en -eisen KZVW
Het zeilen op zee is uitdagend maar is niet zonder risico’s. Het gebeurt regelmatig dat zeilers van kustzeilverenigingen in de problemen komen soms met fatale gevolgen. Zeker in het begin van het seizoen als door het koude zeewater de kans op onderkoeling groot is.
Als zeiler ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. De KZVW ondersteunt, adviseert en stimuleert. De KZVW beschikt over eigen reddingsmiddelen om zeilers in nood/problemen kunnen helpen maar kan, waar nodig, een beroep doen op andere verenigingen of de reddingsbrigade. Uiteraard kan de KZVW ook omgekeerd worden benaderd.
De KZVW hanteert een aantal veiligheidsvoorschriften die zijn gebaseerd op de adviezen van de NFB en waarin de ervaringen van alle verenigingen zijn gebundeld. Het bestuur gaat er vanuit dat ieder lid deze kent. De walschipper heeft een belangrijke rol bij het naleven van de afspraken. Het bestuur ziet toe op een strikte naleveing van de regels.
Lees in je eigen belang de regels hieronder goed (of download ze) en handel ernaar.

Daarnaast dringt de KZVW erop aan dat elke zeiler een mobiele telefoon meeneemt. Hiervoor zijn diverse waterdichte zakken beschikbaar. (Een prepaid toestel kost tegenwoordig nog maar weinig) . Deze telefoonnummers dienen in deze mobiele telefoon opgeslagen zijn:
KZVW walschipper: 06 - 83083025.
KNRM 0900-0111 of 112. De KNRM coördineert ook de acties met de Wassenaarse reddingsbrigade.
WRB (Wassenaarse Reddingsbrigade):  070-5113040.

UitvarenIn het weekend mag uitsluitend worden uitgevaren indien:
- een walschipper aanwezig is,
- een tweede boot (reddingsboot of catamaran) vaarklaar aan de wal ligt, met een bemanning in zeilkleding
Door de week mag uitsluitend worden uitgevaren indien:
- dit vooraf telefonisch is gemeld bij en goedgekeurd door Wybe Schuitema (of bij afwezigheid Edwin Erckens). Telefoonnummers op de website
  Bij gevaarlijke weersomstandigheden kan worden besloten geen toestemming te geven uit te varen
- een tweede boot (reddingsboot of catamaran) vaarklaar aan de wal ligt, met een bemanning in zeilkleding
- óf met twee boten (in elkaars nabijheid) wordt gezeild, waarbij één iemand aan de wal is om indien noodzakelijk, alarm te kunnen slaan

Logboek en meldenVoor het uitvaren dit melden bij de walschipper en invullen logbook (ligt op de bar).
Bij terugkomst: afmelden bij walschipper, invullen logbook.

VaargebiedHet standaard vaargebied is het gebied tussen de Pier Scheveningen, Zeilvereninging Katwijk, en maximaal 3 km uit de kust.
Zeilen buiten dit gebied melden aan walschipper, en alleen toegestaan met twee boten ‘in elkaars zicht’ die elkaar in de gaten houden.

Boot
Uiteraard dient de boot technisch in orde te zijn:
- Zijn je stagen, harpjes en dergelijke in orde, rafelt er geen verstaging?
- Zijn de ringetjes afgetaped?
- Is de verstaging in orde?
- Zijn je schoten (fokkeval, grootschoot e.d.) in orde?
- Zit de oprichtlijn aan de mastvoet en zitten er knopen in?
Heb je twijfels of de technische staat wend je dan tot de haven- of technisch commissaris
Gedurende het seizoen kan de walschipper controleren of je alles bij je hebt en je boot in orde is.
Als hij aanwijzingen geeft dienen deze te worden opgevolgd.
Ook kan hij, als daar aanleiding toe is, je verbieden uit te varen.
Bij vragen kun je je wenden tot iemand van het bestuur.

KledingWetsuit of droogpak en zwemvest zijn verplicht.
Zorg ervoor dat je kleding qua warmte/bescherming is afgestemd op de weeromstandigheden.
Materiaal per opvarende:
- 1 peddel
- 1 zeilmes en een harpsleutel
- 2 vuurpijlen of handstakellichten (let op de verloopdatum)
- 1 kompas want mist kan plotseling op komen zetten (per boot)
- 1 oprichtlijn (per boot)
 

Over de club Overzicht